Rohang Kalam jeung Daluang

Nyiar Luang ti Papada Urang

Paréntah Shalat Lima Waktu

Posted by bujanggamanik dina Agustus 5, 2008

Ti dinya disarengan ku Jibril, Rasululloh SAW tunggang deui kana buraq. Teu kantos lami lirén deui di hiji tempat.

“Ieu téh Baitul Maqdis, anu kantos diadegkeun ku Kangjeng Nabi Sulaéman,” saur Jibril ka Rasulullah.

Di dinya mah Rasulullah SAW lirénna rada lami. Anjeunna netepan heula, disarengan ku paranabi anu nga’mum ka anjeunna. Di antarana aya Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Isa alaihis-salam. Malaikat Jibril gé ngiring nga’mum harita téh.

Teu lami antarana sabada réngsé netepan, kana lebah batu Ya’kub anu aya di éta msjid, bet aya tarajé anu nanjeur dugi ka langit.

“Mangga, salira geura mi’raj (naék) ka langit,” saur malaikat Jibril ka Rasulullah. Buraq mah ku anjeunna dikantunkeun baé di dinya. Barang sampéanana nécé kana éta tarajé, ngan sakilat salirana ngajaul ka luhur, ngapak méga ngabelesat meuntasan awang-awang. Jog anjog ka langit anu kahiji.

“Haturan bagéa sumping, ya Nabi Allah,” cék hiji sora anu aya di dinya.

“Haturan, salam kasalametan dihaturkeun ka salira,” waler Rasulullah. Di kénca katuhueun sora anu tadi téh mangpirang-pirang mahluk kumelip.

“Saha anjeuna téh?” Rasulullah naros ka malaikat Jibril.

”Éta téh Kangjeng Nabi Adam, karuhunna umat manusa anu kumelendang di alam dunya,” waler Jibril.

”Dupi éta anu aya di kénca katuhueunana, saha?”

”Éta téh turunanana, sadayana ogé. Nu di palih kénca nyaéta nu jadi pangeusi naraka, nu mawi teu kirang-kirang anu tingjarerit careurik kaduhung baheula di dunyana kadungsang-dungsang teu puguh, henteu yakin kana bebeneran. Di naraka mah maranéhanana kantun narima hukumanana. Ari éta nu ngajajar di katuhueun Kangjeng Nabi Adam, éta mah pangeusi sawarga. Aranjeunna mah kapungkur di dunyana kalebet jalmi anu ariman, anu sabar sareng rido nampi sagala rupi papancén ti Allah SWT. Di sawargana, kantun nampi ganjaran sareng kani’matanana. Nu mawi, teu aya kasesah nanaon. Nu jadi pangeusi sawarga mah bakal tumaninah salalawasna.”

Ti langit kahiji, Rasulullah sareng Jibril mancat deui ka langit kadua, langit katilu, langit kaopat, langit kalima, langit kagenep, dugi ka langit katujuh. Di unggal-unggal lngit Rasulullah tepang sareng para rasul anu gelar ka dunya langkung ti payun batan anjeunna. Di antarana Nabi Harun, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Sulaéman, Nabi Isa, Nabi Musa, sareng Nabi Ibrahim. Éta sadayana nabi téh ngahaturkeun salam ka Rasulullah SAW.

Di langit katujuh ogé Rasulullah tepang sareng para malaikat. Di antawisna malaikat Izrail, anu padamelanana nyatet-nyatetkeun umur manusa sareng iraha pimaoteunana.

Di langit katujuh malaikat Jibril lirén.

”Mung dugi ka dieu jisim kuring tiasa jajap salira,” sanggemna ka Rasulullah. ”Ngawitan ti dieu mah saterasna salira mung diwidian angkat nyalira. Nu aya di payuneun ayeuna téh, nyaéta Sidratul Muntaha, anu perenahna pagédéng-gédéng sareng Arasy. Engké di ditu, salira bakal tepang sareng Mantenna subhanahu wata’ala.”

Sadikantunna ku Jibril, Rasulullah SAW ngaraos salirana hampang kabina-bina. Sanaos sampéanana asa ngaléngkah, tapi leuwih payus mun disebatkeun ngalayang.

Sidratul Muntaha téh legana tan wangenan. Béh ditueun satungtung deuleu, da ti lebah dinya mah nyawang ka mana-mendi ogé estu taya naon-naon deui. Tapi Rasulullah ngaraos énténg kabina-bina. Dugi ka teu kantos lami ogé anjeunna parantos dugi ka Arasy.

Hésé! Bakal hésé pisan ngagambarkeunana. Para sahabat Nabi anu sagulung-sagalang pisan sareng Rasulullahna ku anjeun ogé taya saurang nu sanggup ngariwayatkeun deui kumaha kaayaan Arasy waktos Kangjeng Nabi ditampi ku Allah SWT.

Ngan hiji anu ku saréréa gampang kaharti téh. Nya harita pisan Rasulullah nampi paréntah langsung ti Allah pikeun shalat lima kali dina sapoé sapeuting. Ti mimiti harita, shalatna kaom muslimin téh jadi robah. Anu tadina ngan ukur dua kali salila sapoé-sapeuting téh robah jadi lima kali. Boh waktuna, boh loba rakaatna, ditétélakeun kalawan écés.

Béda jeung saméméhna anu ngan ukur dua rakaat dua rakaat, ti mimiti harita jumlah-jamléhna shalat téh jadi 17 rakaat. Shalat subuh angger dua rakaat, lohor jeung asar masing-masing opat rakaat, disambung ku shalat magrib lobana tilu rakaat, engkéna ditutup ku shalat isya lilana opat rakaat.

Tina Taréh Rasul Karya Abdullah Mustappa

Advertisements

3 Balesan to “Paréntah Shalat Lima Waktu”

  1. urang ozi said

    Subhanallah maca kisah nabi dina basa sunda meni asa mantep. sok milarian deui alkisah nabi dina basa sunda. Anu panjang atuh cariosan nana. ameh anteng maosna… nuhun Mugi Allah ngabales kasaean salira nu berlipat ganda.

  2. Saleresna seueur keneh carios Tareh Rasul teh, mung teu acan aya waktos anu rineh kanggo diposting dina blog ieu. Insya Allah ka payun ku abdi bade diposting deui carios tareh nu sanesna.

  3. a pariz said

    alhamdulillah sae pisan

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: