Rohang Kalam jeung Daluang

Nyiar Luang ti Papada Urang

Jin Ngabandungan Eusi Qur’an

Posted by bujanggamanik dina Méi 31, 2008

Satemenna, lamun téa mah Rasulullahna ku anjeun keresa, anjeunna diwidian pikeun males kanyeri ka Bani Tsaqif anu di Tha’if anu sakitu judesna. Allh SWT ogé parantos nibankeun paréntah ka malaikat Jibril sangkan nyumpingan Kangjeng Nabi ngadugikeun sual éta. Ari kituna mah atuda sikep urang Tha’if téh geus leuwih ti misti, neungteuinganan Rasulullah sakitu nistana.

Angkatna di Thaif téh anjeunna éstu baluweng. Manahna ngaraos ngangres, dugi ka dina salebeting mapah téh anjeunna henteu tarapti niténan kaayaan di sakurilingeunana. Terang-terang anjeunna tos dugi ka lebah Qamuts-Tsa’alib. Nya anjeunna lirén heula di dinya, hoyong ngareureuhkeun capé.

Sabot kitu ku anjeunna karaos, salirana kaiuhan. Barang mastakana tanggah ka langit, manahoréng di luhureun anjeunna téh aya mega ayang-ayangan, dugi ka cahaya panonpoé anu keur sakitu ngabetrak-betrakna téh henteu dugi kana salirana.

Nya harita anjeunna ningal kasumpingan malaikat Jibril. “Nembé pisan Mantenna nibankeun paréntah sangkan malaikat anu ngajaga gunung-gunung nepangan salira kalayan pancén nedunan naon baé kahoyong salira.”

“Leres,” cék malaikat anu ngajaga gunung-gunung anu harita kénéh ngajanggélék payuneun Rasulullah. “Jisim kuring ngantos-ngantos paréntah ti salira.”

Nguping kasauran malaikat Jibril sareng malaikat nu ngajaga gunung kitu, Rasulullah henteu énggal-énggal ngawaler. “Upami salira aya maksad hoyong ngancurkeun maranéhna anu nembé pisan baha kana uar pangajak bari neungteuinganan salira sakitu telengesna,” cék malaikat nu ngajaga gunung, “ayeuna kénéh jisim kuring sanggem malikkeun ieu gunung teras ditinggangkeun ka maranéhna.”

Nguping kasanggeman malaikat nu ngajaga gunung kitu téh Rasulullah SAW gumujeng.

“Malahan jisim kuring neneda ka Allah SWT,” saur Kangjeng Nabi, “engké jaga ti golongan umat anu ayeuna baha kana pangajak kaula téh bakal lahir turunanana anu nyembahna mung ka Allah SWT wungkul, henteu béngkok sembah migusti nu lain-lain.”

Tos kantenan nguping kitu waleran Kangjeng Nabi mah, malaikat nu dua téh harita kénéh lus-les teu katingal deui.

Mayunan cocoba anu sakumaha abotna ogé Rasulullah SAW mah salawasna angger sabar, angger rido sareng iklas. Anjeunna mah keukeuh yakin yén awal ahir bakal aya pitulung ti Allah SWT.

Basa mulih ti Tha’if téa, Rasulullah SAW sateuacanna dugi ka kota Mekah, lirén heula di lebah Nikhlah anu pernahna teu pati anggang ti Mekah. Nya di dinya anjeunna ngadon netepan, disarengan ku Zaid bin Haritsah anu teu weléh satia nyarengan. Harita mah netepanna Rasulullah SAW téh dua kali kénéh dina sadinten sawengi. Sakali énjing-énjing saméméh panonpoé meleték, sakali deui engké saparantos panonpoé surup. Dua kalianana masing-masing dua rakaat dua rakat.

Dina lebah ngaos ayat-ayat Qur’an, Rasulullah ngaosna téh digalantangkeun.

Nya harita, ka lebah dinya ngalanto sabubuhan jin. Barang ngadéngé aya sora anu anéh ti biasana si kapala rombongan jin téh eureun heula. Manéhna nenget-nenget naon anu nuju dibaca ku Kangjeng Nabi.

“Jempé!” pokna rada nyentak barang tétéla aya baturna anu ti tatadi teu daék répéh.

“Na aya naon kitu?” témbal baturna anu mémang ti tatadi ogé malaweung baé.

“Tah déngékeun!”

Jep baé jin téh kabéhanana taya nu nyarita.

“Kaharti ku manéh?” cék nu tadi nyarék téh ka batur-baturna.

Tapi taya hiji gé nu ngajawab.

“Nu bieu kadéngé ku urang saréréa téh,” pokna neruskeun caritaanana, “nya éta paréntah kana jalan anu bener.”

Sanggeus Kangjeng Nabi rérés netepanana, éta rombongan jin téh baralik deui nepungan batur-baturna.

“Cikénéh sim kuring sabatur-batur karék pisan nyaksian turunna kitab anyar ka alam dunya,” cék nu tadi jadi kokojona téh. “Kakara ayeuna aya deui anu saperti kitu, sabada saméméhna diturunkeun ka Nabi Musa. Nu Matak, sing saha di antara aranjeun anu miharep kasalametan saendeng-endeng, kudu narima éta pangajak. Anjeun kudu iman ka Allah SWT, lantaran mung Mantenna anu bakal méré pituduh kana jalan anu bener jeung nu matak salamet ka urang saréréa.”

Éta katerangan, anu engkéna diriwayatkeun deui ku Ibnu Ishak téh kaunggel dina Al Qur’an, surat al Ahqaf ti mimiti ayat 29 nepi ka ayat 31.

Dina al-Qur’an ogé aya surat anu disebut surat al_Jinn, nya éta surat ka-72 nu kaasup kana juz ka-29. Di dinya ditétélakeun yén sabada nguping Rasulullah SAW maca ayat-ayat al-Qur’an sabot anjeunna netepan, aya jin anu terus iman jeung percaya ka Allah SWT.

Éta sababna, ku urang ayeuna sok dibédakeun, aya jin Islam jeung aya jin anu kapir. Maranéhna gé sarua saperti manusa, keuna ku kawajiban iman jeung taat kana sagala rupa paréntah ti Allah SWT.

Tina Taréh Rasulullah, Karya Abdullah Mustappa

Advertisements

2 Balesan to “Jin Ngabandungan Eusi Qur’an”

  1. si uwa said

    ehm…..resepnya maca carita islami dina bs sunda….dina bagian carita soal thaif tah eta teh geuning conto kasabaran anu di laksanakeun ku jungjunan urang Rasulullah s.a.w. Geuning kitu tah sanajan di nyenyeri lahir jeung bathin… deudeuh… geuning Rasul mah alim ngawales ka jelema2na, padahal diwidian ku Gusti. Malah ngadoakeun. Tah naha urang tiasa nurutan sifat2 anjeuna? Mugi2 wae nya. Hayu urang diajar nurutan watak Rosul. Lamun urang ngarasa kasinggung hate ku sasama manusa, boh di nyata boh di maya nya jamak wae atuh, urang anggap wae eta teh sarua jeung ujian ti Allah nguji kana kasabaran urang. nya urang kudu bisa saling ngahampura…Punten iyeu mah ngan saukur urang silih emutan….Maklum da urang teh manusa nu teu weleh aya wae kasalahannana…..Diantos carios2 islamina….resep geuning dina bs sunda mah….

  2. pribumi said

    Hatur nuhun ka nu tos ngemutan abdi. Da leres atuh urang teh teu kenging saruana nya. Emh nembe kaemut ayeuna, nanaonan make kedah saruana? Marebutkeun naon atuh saleresna urang teh? Tapi…da namina oge jalmi, moal leupas tina kalepatan sareng kaluluputan, Ku kituna hapunten abdi, Fz.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: