Rohang Kalam jeung Daluang

Nyiar Luang ti Papada Urang

Jalan Satapak di Kebon Awi

Posted by bujanggamanik dina Pébruari 6, 2008

kebon-awi.jpgKu Ahmad Bakri


Bagian I

 

Geus lila ninggalkeun lembur téh. Éta waé ti mimiti asup ka SMP, nuturkeun dulur di kota, nepi ka tamatna ti SMA. Tuluy atuh meunang pagawéan.

Baréto-baréto sok bisa balik tepung libur, geus kieu mah jadi taun kali ngelol ka lembur téh, malah sakapeung mah dua lebaran ngampleng da kudu sembah-kuriling heula ari hayang diidinan cuti téh.

Jadi asa dipanganjangan di lembur sorangan téh. Urut batur ulin baheula, papada budak, najan warawuheun kénéh ogé siga teu caronggaheun ayeuna mah, nénjo kuring ganti bulu meureun.

Padahal asa teu rumasa pindah pileumpangan. Ngan itu, batur nu bangun karagokeun téh, diconggahan gé ku kuring siga nilam. Ngarambeuan meureun di dituna mah, pédah kuring kasebut geus jeneng.

Tapi henteu ari matak luput pibatureun mah. Sok asa keueung téh dina usum ka sawah ka kebon. Manggih deui batur téh pasosoré usum reureuh.

Dina hiji poé wanci lohor, Mang Sani, panyawah bapa kuring, ngajangjian, engké peuting urang murak pais bébéong cenah, beunang neuleuman di Cibuni. Da palika ongkoh manéhna téh. Meupeujeuhan pisan kawas nu kacida hayangeunana dianjangan téh.

“Pomi, Asép.” Cenah, “Ulah teu sumping. Hawatos ka Embina, tos ngundeur.”

Keur budak sok remen dahar pais bébéong téh, da Bapa gé tukang resep ka walungan. Ngadéngé nu nawaran pais téh mani asa karasa deui ngeunahna. Da di kota mah palias teu ngalaman manggih.

Léos atuh tas Isa téh, muru ka Pasir Awi, lembur Mang Sani téa. Teu jauh, ukur dua kilo cék kira-kira mah. Ngiciprit baé sorangan, da ngajak Si Épéng, majar kagiliran ngaronda, ngawakilan bapana.

Usum bulan sapasi harita téh. Sarung diharudumkeun, tiris hawa halodo. Lebah campaka pugur nyimpang mapay jalan satapak di kebon awi. Poék lebah dinya mah, da harianeun. Ukur waé reyem-reyem meueusan.

Kueuk…kueuk…sada bueuk. Teu pupuguh bet muriding bulu punduk téh, asa kareueung. Padahal teu rumasa borangan ti keur budak ogé. Perbawa jempling meureun jeung harieum. Kueuk deui tah si bedul téh, kawas nu ngahaja nyingsieunan.

Kérésék-kérésék…sada nu ngérésék dina kalakay awi. Pangangguran dirérét. Siga nu ngabelegedeg hideung….Siak téh, asa kabur pangacian. Can kaburu sidik, kaburu aya nu ninggang kana sirah. Gedak…les waéh…Inget-inget keur pada ngarubung-rubung dina dipan beunang ngasuran di jero imah. Caang ngagembrang, siga ngahaja nyengeut lampu patromak.

Olohok waé meunang sajongjongan mah bari ngumpulkeun ingetan. Na di mana atuh ieu téh? Di imah saha? Cekéng. Da lain…lain imah Mang Sani.

Sirah karasa nyeri nyanyautan. Buuk baseuh dirampa téh kawas urut nyeuceuhan. Teu lila cerecep deui asa aya kapas baseuh dikompréskeun. Ari dirérét…sihoréng budak awéwé nu boga gawé téh. Asa-asa geus papanggih. Cék haté téh, tapi teuing di mana. Teu sanggup nginget-ngingetna keur kieu mah. Semet kayungyun ku bumélana.

“Di mana ieu abdi téh…?” cekéng lalaunan ka awéwé tengah tuwuh nu diuk dina tunjangeun.

“Pan di rorompok Embi di Pasirawi…. Tah geuning Emangna palih dinya….Émut kénéh sanés ka Pa Ulis Jaya…? Pan keur alit mah sok digagandong.”

Rét ka beulah kénca, Pa Ulis unggeuk bari imut.

“Geuning abdi aya di dieu…” cék kuring bari ngarampa deui sirah.

“Nya éta…ku naon atuh Asép téh…? Kapendak ku Emang ngudupung di kebon awi…. Bantun wéh ka dieu.”

Cerecep deui karasa kapas pangomprés téh. Dirérét deui nu boga gawéna. Nu tadi kénéh, nu asa-asa geus papanggih téa… Moal salah putra Pa Ulis, cék haté téh.

Bari ngararasakeun kanyeri téh maké asa bagja meunang cilaka. Da mun teu kitu mah pimanaeun teuing pareng dirumpu-rampa sirah ku nu geulis. Digulanggapér sasatna. Teu pupuguh make hayang awét kanyeri téh.

“Abdi téh badé ka bumi Mang Sani,” cék kuring ka Pa Ulis, “leresan nu poék asa aya nu neunggeul. Les waéh teu émut.”

“Tabuh sabaraha kinten-kinten harita téh?” cék Pa Ulis.

“Duka… Mios ti rorompok mah tabuh dalapan.”

“Kinten-kinten satengah salapan atuh panginten… Kapendak ku Emang tabuh salapan… Baruk badé ka Ki Arsani…?”

“Muhun…”

“Ké atuh urang susulan, da caket, kahalangan lima rorompok,” cenah bari ngaléos.

Bi Ulis jeung awéwé saurang deui nu tadi milu ngarubung cengkat muru ka dapur. Kari tukang ngomprés nu can témbong indit téh. Barang rék ngarampa deui sirah, kabeneran méh bareng jeung leungeun nu rék nganganti komprés, rada heula itu saeutik. Atuh numpang leungeun kuring téh kana leungeun manéhna. Dicekel wéh, itung-itung sasalaman, cék haté téh, nganuhunkeun awahing ku tumarima ka nu getén mulasara.

Lindeuk waé leungeun itu téh, boro-boro ngépéskeun. Sakitu-kituna, da taya pamrih nanaon…Sot deui wéh dilésotkeun.

Sanggeus leungit lanjung, kuring cengkat lalaunan. Tangginas pisan itu téh mantuan bangun ngarasakeun pisan ka nu boga kanyeri. Gék diuk ucang-ucang dina sisi dipan. Rét ka manéhna, nu ngajanteng hareupeun.

Keukeuh ingetan téh asa geus papanggih, tapi iraha, di mana, cék haté téh, weléh can kainget.

“Enok téh putra Pa Ulis?”

“Muhun….,” cenah lalaunan bari tungkul. Témbong imut meueusan.

Dipikiran deui bari diteuteup disidik-sidik. Da heueuh geulis-geulisna gé kitu, cék haté téh keukeuh. Diteuteup kitu téh kawas nu kasima. Leungeunna nu kénca nyoo liontin bangun nu samar polah. Bréh témbong ali meneng dina jarijina. Siga geus dipapacangankeun, cék haté téh…Énya kitu éta téh atawa ali papaés biasa waé? Da tara aya adat tukeur cingcin baheula mah di lembur téh. Tapi boa kétah ayeuna mah, kabawa ku usum, nurutan urang kota.

“Sakola kénéh…?”

“Muhun.”

“Kelas sabaraha?”

“Kelas tilu…”

“SMP?”

“SMEA.”

”Ayeuna nuju libur?”

Unggeuk.

“Tamat ti SMEA… nikah waéh nya?”

“Geuning…eu…uninga…?”

“Pan éta…” cék kuring nunjuk kana ali dina jarijina.

Leungeun nu keur nyoo liontin téh dikejatkeun, disumputkeun kana tonggongna.

“Lah, tuda Apa…” cenah bari gura-giru ngaléos ka dapur.

Nénjo nyoloyongna, nyeueung tonggongna jeung pundukna, ras waé ayeuna mah inget. Tadina mah weléh. Tas kabur pangacian, jadi pondok ingetan téh Sihoréng nu kapanggih minggu tukang ngajingjing téko di jalan satapak di kebon awi, diiringkeun ku awéwé tengah tuwuh nyuhun boboko ka sawahkeun, siga-siga rék nganteuran. Maké sarung batik lalayu sekar, leungeun kabaya digilingkeun handapeun siku. Najan kitu teu siga bulu kampung jeung…méncéngés waé ongkoh.

Nu nambahan matak kayungyun téh éta ku buburuhunna, maké daék nganteuran ka sawah. Najan enya gé meureun bari ulin, pan budak séjén mah nu geus ngambeu kahirupan kota, réa nu sangeuk.

Keur ngintip manuk kuring téh harita di nu rada singkur. Nu matak rada laluasa nyerangkeun téh. Hanjakal taya tanyaeun hayang nyaho saha-sahana téh.

Ayeuna pareng pajongok tur padeukeut pisan. Écés sagala-galana, katut panonna nu cureuleuk, malah kusi témbong imutna sakali. Enya geulisna téh, lain béja ieu gé, da tadi diselok téh siga nu ngaku… Teu pupuguh maké ngarahuh. Pédah naon?

Pikiran téh tuluy ngacacang, balik ka lalakon baréto keur sakola di SMA. Haté cop ka batur sakelas, Wati urang Dayeuhkolot. Saules jeung Si Enok nu tadi getén ngomprés. Diakukeun waé lah tah si urang Dayeuhkolot téh. Kilangkitu rerencepan waé, teu wani kedal, hariwang sieun kumaonam. Semet ngala bogo di sagara, ngukuy belut di basisir.

Kelas hiji…kelas dua….kelas tilu… Kuring jeung batur tiluan remen ngadon ngapalkeun babarengan di imah Wati. Nyeueung bubudénna ka kuring, harepan téh beuki gedé.

Waktu piknik ka Cileunca. Wati tijalikeuh. Sukuna pateuh, ka kuring ménta diurutna téh. Najan tara gé arat-urut, ngabisa-bisa manéh waé, awahing ku…nya kitu téa. Saterusna ka ditu ka dieu téh ditutuyun ku kuring bari ngingkud. Duka enya nyeri kénéh, duka jijieunan waé.

Nyeueung kitu téh kabéh babaturan ngagaronjak. Wati bangun resep digaronjak téh, geus puguh ari kuring mah. Gilig waéh hate téh, ké geus rérés ujian rék lahlahan balaka, mahékeun haté.

Tilu bulan deui kana ujian, Wati nyarita hariweusweus. Engké peuting ka imah cenah jeung si anu-si anu-si anu, nu biasa sok diajar babarengan.

“Ngapalkeun…? Pan malem Minggu engké mah,” cék kuring.

“Ema rék hajat sukuran,” cenah.

“Jadi lah!” cék kuring bari ngaléos ngabéjaan babaturan nu kaajak.

Peutingna bring ka ditu, nyampak tatangga-tatanggana geus karumpul. Sihoréng simanahoréng Wati tukeur cingcin jeung anak tatanggana nu digawé di Kantor Kabupatén.

Ngarénjag nyeueung Bi Ulis ti dapur téh.

“Tah geuning geus gugah…Ngalih calikna Asép, kana korsi.” Cenah bari nempo deui ka lawang dapur.

“Bawa ka dieu leueuteunana, Enok….Kumaha? Tah enya heug, ku Bi Ami waé atuh.”

Nilik omongan Bi Ulis nu panungtung, Si Enok téh siga nu teu puruneun ka jero deui…Naha…cék kuring dina haté. Keuheuleun kitu pédah kanyahoan téréh dikawinkeun? Paingan kawas nu ngajéngkat tadi téh inditna ogé. Rada kaduhung maké digareuwah.

Bari ngahuleng téh hayoh waé mikiran manéhna, padahal geus nyaho pipamajikaneun batur. Nepi ka poho mikiran awak sorangan mah, teu pupuguh aya nu nandasa. Weléh teu kapikir da teu rumasa boga pacéngkadan jeung sasaha gé. Rék nyangka nu niat ngabégal, da teu cocéng nanaon eusi pésak téh. Érloji nya kitu, napel kénéh.

Ras deui ka Si Enok nu tadi bangun kacida bumélana. Nepi ka kusi tadi mah boga pikiran hayang rada lila gering téh, ni’mat ngararasakeun pangropéana… Nyay wéh pikiran téh meueusan.

Boa pisalakieunana timburuan. Nyeueung nu ngagidig ka Pasirawi téh disangka nu rék ngahéroan meureun…Na saha atuh pisalakieunana téh?

Bray panto hareup muka ngageblag. Gebeg waéh…keur mikiran si…saha boa, nu meureun timburuan téa, sangkaan téh boa tuluy ngontrog, duméh kuring aya di imah pipamajikaneunana. Asa kabur pangacian. Kasieun téh bisi kaguyurkeun, pajar kuring aya niat ngarebut bébéné batur. Mana teuing wirangna.

Sup mang Ulis diiringkeun ku Mang Sani…plong waéh haté téh.

“Na ku naon atuh Asép téh…? Aya wartos kitu-kitu….” Cék Mang Sani bangun reuwas. Gék diuk hareupeun.

Can némbal, semet seuri konéng kuring téh.

“Teu kua-kieu éta mastaka téh?” Srog ngadeukeutan, ngawas-ngawas nu bénjol dina sirah.

“Teu sawios-wios, Mang….Jamak waé sakieu mah… Tos dikomprés ongkoh ku…ku…” Teu dituluykeun nyarita téh, semet ngalieuk ka lawang dapur.

“Na kumaha atuh ngawitanana…?”

“Nya éta abdi gé teu terang… Keur jongjong leumpang di nu poék…kérésék…juringkang waéh témbong meueusan… Sabot reuwas…gedak waéh. Émut-émut deui di dieu…Hémeng abdi téh, da asa teu gaduh dosa raraosan mah,” cék kuring bari ngarampa deui sirah.

Tuluyna mah ngawangkong waé tiluan, kaopat Bi Ulis nu milu mairan tina dipan. Si Enok mah di mana boa. Nepi ka kuring indit nuturkeun Mang Sani teu témbong deui. Asa aya nu tinggaleun indit ti dinya téh. Katutuluyan kitu keuheuleunana téh…? Hanjakal tadi maké digareuwah.

 

Bagian ka-2

Da puguh poék, semet reyem-reyem bulan sapasi, enggoning leumpang diiringkeun ku Mang Sani téh panon ngancar ka kénca ka katuhu, caringcing bisi aya nu ngaraponan deui cara tadi.

Béda jeung diajak adu hareupan, nyanghareupan musuh demit mah ngadadak jadi borangan. Nyebut musuh sotéh pédah itu nu tadi nandasa téa siga nu heueuh ngamusuh.

Datang ka imah mang Sani nyampak bojona nyadiakeun cilebu beunang nuras.

“Tong teuing, da enggeus di ditu dibéas-cikur.,” cék Mang Sani, “Utama pisan malah, da nu ngurusna gé nya geulis nya dénok.”

“Eum, Emang mah,” cék kuring ngabéléhém. Dina haté mah aya resep digonjak téh, ngan hanjakal ituna geus aya nu boga.

Bojona Mang Sani katémbong nyumputkeun imut. Hariweusweus nanya kumaha-kumaha bari nengetan sirah kuring. Diterangkeun saperluna ku salakina.

“Geuwat sangu ka dieukeun, geus lapar. Dikosongkeun ti beurang kénéh, hayang marengan ponyo ka Asép.”

Dahareun dipajang di tengah imah dina samak pandan perasan. Sangu beureum haneut kénéh, pais bébéong beunang ngahaneutkeun sababaraha kali, nu disebut pais bari téa, sambel kelewek dicoél ku térong beunang nyiksikan. Ponyo kacida dahar téh, da ngahaja ti imah teu dahar heula, turug-turug geus heubeul teu manggih dahareun modél kitu. Rada ari éra téa mah meueusan dina enggeusan téh. Pais bébéong kari cucukna, coét lening. Bibilas cau raja ngan kaduga sapotong, da mani asa meteng beuteung téh.

“Kumaha ngawitanana tadi téh, Sép?” cék Mang Sani bari nyerebung udud.

Barabat ku kuring dicaritakeun deui gemet pisan, da tadi mah kakara saperluna baé.

“Teu kagungan pacéngkadan sareng urang dieu?” cenah sanggeus ngahuleng sajongjongan.

“Henteu…Pacéngkadan naon atuh?”

“Bilih waé Asép …eu…aya kitu-kitu sareng éta…”

“Sareng éta…saha??” cék kuring panasaran.

“Sareng…éta…eu…Néng Enok, putrana Pa Ulis.”

“Ari kitu….?”

“Bilih waé….da Emang ogé apal kénéh ka nu méncéngés mah. Kawuwuh sanés hiji-dua nu kantos ngahéroan téh…. Boa disangka badé nganjang ka dinya Asép téh tadi…”

Bujeng-bujeng aya kitu-kieu, tepang gé nembé tadi di rorompok. Pan Emang gé terang, abdi mah ngumbara ti leuleutik. Mun teu aya kajadian tadi mah, wawuh gé moal,” cék kuring ngaringeuh.

Asa sapagodos pangira Mang Sani téh jeung pikiran kuring tadi. Copna téh ka ditu ka pisalakieun Si Enok.

“Badé diréndéngkeun cenah sakedap deui…”

“Iraha cenah…?”

“Engké ari tos tamat sakola… Duka sakola nanahaon, sakitu geus jelug téh hayoh waé. Pangpantaranana mah geus aya nu bulan alaeun, nya Emana?”

Bojona Mang Sani keur kurah-koréh kana wadah seupaheun. Ngarénjag ngadéngé nu nanya téh.

“Naon téa?” cenah.

“Hih, sugan téh ngadéngékeun…!”

“Ari kitu naon téa…?”

“Geus waé lah, hésé kudu malikan deui mah. Sakieu areungapna. Dahar kateuhak.”

“Ari taeun téh,” cék bojona. Guriwel-guriwel nékték, wel dihuapkeun. Ngalimed nyeupah bangun ni’mat.

“Ka saha cenah, Mang?” cék kuring.

“Naon téa, Sép?”

“Itu…eu…diréndéngkeunana?”

“Euh … muhun … , ka Jang Suéb…”

“Yéh …jelema kitu,” cék bojona, ngosom ku seupaheun. Ngajebéngan di dituna, tapi bari samutut.

“Ari kitu …?” cék kuring panasaran.

“Baragajul,” cenah rada diharéwoskeun.

“Eum, sok gagabah, kuma mun kadéngéeun ku cakcak,” cék salakina.

“Cua tuda!”

“Saha Jang Suéb téh?” kuring beuki panasaran.

“Putra Pa Lurah,” cék Mang Sani, jegroh batuk nonggoy, kabesékan haseup udud, “Walah, banget pisan bako téh!”

“Lain diasaan heula basa meuli téh?”

”Paméré Si Tarip ieu mah … Nya éta saréréa gé manghanjakalkeun…”

“Na atuh hayoh waé diudud…?” ceuk bojona.

“Eum, sok saliwang ari ngomong téh … Lain manghanjakalkeun bako!”

“Naon atuh…?”

“Éta eu…néng Enok, maké rék diamprokkeun ka dinya … Lebar ku geulisna, ku bageurna … Bubuhan ka dunungan waé meureun Pa Ulis téh. Dipundut … haturkeun waéh!”

“Kutan …” cék kuring bari unggeuk-unggeukan. Pingan cék haté téh, tadi Si Enok kitu ngomongna. Lah … tuda Apa, cenah.

Ayeuna mah kaharti, geus ngadéngé kitu mah ti Mang Sani.

Geus rada peuting, geus seubeuh ngawangkong, pok amitan rék balik.

“Kulem waé di dieu, Asép, melang Bibi mah bilih aya kitu-kieu deui,” cék bojona Mang Sani.

“Nuhun, Bi, piraku sugan, da abdi mah teu gaduh maksad awon. Cenah itu keukeuh badé ngarah, asal ulah ngabongohan waé, da abdi gé lalaki,” cék kuring. Lain takabur atawa suaban, ngan yakin teu boga pakuat-pakait panyéréwédan jeung sasaha gé. Lian ti kitu téh ti budak gé teu rumasa bodas ceuli, da Bapa gé kaceluk ludeungan.

“Ké, rék dijajapkeun ku Emang,” cék Mang Sani.

“Teu sawios, Mang, da ludeung.”

“Hih, ari taeun téh… Ongkoh Emang resep kénéh ngawangkong. Hoyong ngalantung waé ka tonggoh, ngalongsongkeun beuteung,” cenah bari ngojéngkang ka enggon ngaganti baju. Jolna deui téh dikamprét bodas, leungeun gobér, calana komprang hideung, nyorén bedog simpay barlén, siga sasorénan ari midang. Asa nyeueung “Oah Cibarusah”

Bring waéh. Tadi mah turun ti imah Pa Ulis teu rarat-rérét. Sihoréng pangling kacida lembur Pasirawi téh, béda pisan jeung baheula basa kuring keur budak kénéh. Jalan ngabulungbung dikikisik, turut sisina imah-imah ngabérés teu paséngsolan. Gedong gé iwal nu Pa Ulis téh aya deui. Rék srog ka kebon awi, jalan téh méngkol ngénca. Sihoréng jalan motong nu ka kebon awi mah, jalan urut baheula.

Nepi ka hareupeun Balé Désa Mang Sani téh jajapna.

“Dugi ka dieu waé Emang mah… Badé nyimpang ka warung ngagentos eusi dompét, banget teuing,” cenah.

Datang ka imah. Sup ka enggon. Poék, da tadi basa rék indit dipareuman lampu téh. Kadak-kodok kana saku néangan kérékan, goréhél manggih kertas sacewir. Kertas nanahaon, da asa teu nyakuan, cék haté téh.

Geus nyeungeut lampu, dideukeutkeun kertas téh ka nu caang, dibaca. Aksarana parétot kawas lain beunang tukang nulis.

Hapunten lepat alamat. Sanés sadérék nu dimaksad téh. Mugi énggal damang.

Sakitu-kituna. Taya ngaran, taya tanda tangan. Asa dina dongéng cék haté téh. Kilang kitu, najan kasebutna surat anonim, kuring teu sak deui moal salah Su’éb nu boga gawé téh …

Baruk salah alamat…? Na saha atuh saenyana nu rék diarah téh? Ras inget kana omong Si Enok jeung carita Mang Sani tadi. Majar pada mikahayang Si Enok téh. Kasambung pisan ku eusi surat. Beuki nyay-nyayan haté téh … Si Enok dirérémokeun ku bapana ka anak dunungan, anak Lurah bari jinisna teu sukaeun. Ngarasa réa nu ngahéroan, dilayanan waéh saurang, nu cop kana haténa … Itu Si Su’éb téa tangtuna gé asa dihihileudan… wajar, da saréréa gé moal teu kitu… Ngunek-ngunek tuluy timbul niat meupeus keuyang. Nyaho Si Itu, nu sok ngahihileudan téa remen nganjang ka bébénéna, dipegat waéh… Nu matak dipegat di kebon awi téh ku lantaran kataksir Si Itu nu sok nganjang rerencepan téa moal milih jalan nu ngabulungbung, nyingkahan panyeueung deungeun…

“Moal teu kitu pangira kuring téh… Tapi saha atuh lalakina téh…? Nilik galagatna tadi mah bangun teu atoh geus aya nu nyangcangan, kuring yakin, tangtu Si Enokna ngalayanan.

Panasaran haté téh hayang nyaho jelemana. Bari aya pikiran, hayang ngabéjaan, yén keur diarah-arah, bisi itu, Si Su’éb téa, luluasan mergasa … sahenteuna nu karérab haté…

Jadi tambah pikiraneun téh. Lebar ku nyawa batur. Nepi ka peuting pisan teu daék saré. Nyileuk waé reuwas. Ka tungtungnakeun ongkoh. Diwawaas mun itu nu majar kasalahan harita mata gelap nepi ka téga nyacag, mana teuing waé meureun. Kari ngaran boa ayeuna téh.

Bagja kénéh semet diteunggeul mah … Ngan iraha mangkeluk téh ngasupkeunana surat kana saku? Ku pangira, diilikan meureun geus ngudupung téh, ngayakinkeun … geus puguh lain, buru-buru meureun nulis surat téa, sup waéh kana saku kuring. Nu matak parétot aksarana ogé, da di nu poék téa…. Kitu meureun, cék haté.

Nu jadi panasaran kacida téh hayang nyaho saha nu diarahna, nu ngahihileudan Si Enok bari siga dilayanan ku jinisna … Panasaran sotéh, pédah sasat jelema éta nu ngalantarankeun kuring katideresa téh… Kilang kitu, palias… lain ngunek-ngunek, cék kuring gé hayang ngabéjaan, lebar ku nyawana, bisi heueuh Si Su’éb luluasan.

Cék pangira, moal teu diintip deui can beunang mah tah jelema téh. Asa kukurayeun punduk téh, inget ka lalakon Si Édo béjana, nepi ka dicacag cara nyacag nangka ku maruna. Sieun nepi ka kitu ieu ogé. Moal teu asa dosa saumur-umur, mun kuring téga teu ngabéjaan téh.

Peutingna deui, bada Magrib, kencling kuring muru kebon awi téa. Teu ka jalan nu biasa, da hayang rerencepan. Lebah limus gedé, tungtung kebon awi beulah dieu, hanjat kana gili, tuluy meuntas naékan pager. Gorobas gorobas wé kukurubutan mapay parigi urut minggu tukang basa bebedil téa. Nepi ka urut baréto nyerangkeun nu ngajingjing téko téa, gog ngog diharudum sarung hideung. Campego waé bari ngawas-ngawas ka ditu ka lebah jalan satapak téa.

Jempling pisan da puguh di kebon awi. Ukur sora-sora gaang jeung jangkrik. Sakapeung-kapeungeun séahna daun awi katebak angin. Kesel jaba cangkeul lain meueus-meues. Leuheung mun hadé bari udud mah muput reungit nu nyarongcong. Tapi diintip-intipan gé lain bari kunyay-kunyay seuneu roko mah, cék haté. Mun lain keur kitu mah geus béak sabaraha boa roko téh.

Teuing geus sabaraha réana reungit nu paéh diléakkan dina bitis, da teu wani rék dipeupeuh mah sieun keplakna matak gareuwah. Ari geus baluncir mah lalindeuk reungit téh.

Trong sada kohkol ti kajauhan. Pangangguran dibilang … Salapan kali …Geus sabaraha jam atuh kuring di dinya téh? Bada Magrib indit ti imah téh. Jadi geus tilu jam meureun. Ari dipikir-pikir asa teu pupuguh ngadon nyiksa manéh, marabkeun awak ka reungit. Asa-asa mending balik taya gunana pipilueun kana
urusan deungeun. Tapi … haté keukeuh teu téga, melang ka jelema nu keur diarah-arah téa. Ras ka awak sorangan. Da mun nyaho mah ti kamari gé meureun geus ditepungan ka imahna, dibéjaan sangkan caringcing … Ku teu nyaho téa saha atuh …? Jaba ti kitu téh bari jeung resep ongkoh, asa keur ngalalakon cara dina pilem. Nya kieu meureun kalakuan para détéktip ogé.

Aya meureun sapanyeupahan mah ti tas kohkol salapan kali téh, siga-siga aya nu ngaringkang lebah nu keur diawaskeun téh. Teu pati sidik, ukur kawas kalangkang saliwat. Tapi tétéla ari aya nu siga usik téa mah.

Deg-deg-deg … haté téh. Lain sieun, da puguh heueuh éta pisan nu didagoan téh. Bari jeung nyumput ongkoh. Cék kolot ogé, najan asrog jeung maung ogé, mun urang heula mah nu nyaho, kalah ka itu Si Maung téa nu kasima. Angot itu mah nu ngajuringkang téa teu nyahoeun-nyahoeun acan aya nu ngintip.

Deg-degan sotéh asa aya nu nyanggut mun keur nguseup téa mah. Panon waéh taya nanaon deui, nepi ka trong kohkol sapuluh kali. Ngaléak reungit dina bitis teuing geus sabaraha kali. Leungeun mani geus hanyir diambeuan téh ku getih reungit alias getih kuring-kuring kénéh.

Si bedul gé …, itu téa nu ngajuringkang tadi moal teu keseleun cara kuring, bari jeung tambah ngagugudug meureun napsuna téh. Moal teu budal ambekna mun srog téh nu dipegatna datang.

Kuring mikir pilakueun engké mun Si Itu nu sok ngahéroan Si Enok rék dimangsa ku maruna …

 

Bagian ka-3

Trong deui kohkol téh sawelas kali … Juringkang deui lebah nu tadi téh. Koloyong siga nu leumpang ka tonggohkeun, mapay jalan satapak téa. Ih geuning indit, cék haté téh. Nilik petana salila-lila ngadedempés di nu poék, kuring yakin, éta jelema téh keur intip-intipan cara kuring. Moal salah si éta nu neunggeul peuting kamari téh … Jadi éta atuh Si Su’éb téh? Ngarasa weléh meureun nu dipegatna teu embol-embol, indit waéh…

Ka mana…? Ning siga ngajugjug ka Pasirawi? Rék muru ka imah Si Enok kitu…? Kapalang geus ngahehero ti Magrib kénéh, panasaran hayang nepi ka nungtung …

Keleyep lugay ti panyumputan, tuluy salungkar-salingker nuturkeun itu nu ngoloyong tadi téa. Dianggangan waé, bisi gamah deukeut teuing mah. Srog ka jalan karikil téa, noyod ngagidig itu téh. Rék muru ka imah Si Enok sakieu geus peutingna…? Srog ka hareupeun imah Pa Ulis. Disangka rék nyimpang ka buruanana, luput teu ngalieuk-lieuk acan, nongtoyod waé tuluy … Aéh-aéh, na rék ka mendi atuh si bedul téh, cék haté. Beuki panasaran. Dituturkeun waé ti kajauhan, bari salungkar-salingker.

Heuleut saimah ti Mang Sani téh, sup ka buruan kalacat kana golodog tuluy gegeroan ménta dipanglaankeun tulak. Sup waéh ka imah.

Aéh-aéh … kuring jadi hareugeueun. Geuning di dinya imah Si Su’éb? Lain di ditu di désa di imah kolotna … Jeung siga nu geus laki rabi-deuih … Rék dicandung kitu Si Enok téh? Asa teu kira-kira mun heueuh téh, mamaruan jeung tatangga pisan …

Weléh teu ngarti ….Rék nanya … nanya ka saha … Buntu lalakon ngintip téh. Balik waéh.

Tapi haté keukeuh yakin, yén itu gé nu keur arah-araheun téa, can anggeus lalakonna téh. Da puguh gagal tadi téh, ngintip salila-lila. Nu ngunek-ngunek kitu atuh, moal maké palér ku lapur sakali. Ku kira-kira peuting isuk téh moal teu ngintip deui can leupas mah napsuna.

Bari balik téh kuring gilig, peuting isuk rék ngahajakeun deui, kagok asong kapalang léngkah, cék haté téh, hayang nepi ka jucungna, sugan waé bisa mélaan nu keur dikakalakeun. Moal soré teuing ti imah téh, muru jam salapan waé kira-kira, ambéh teu lila teuing jadi parab reungit.

Isukna bada lohor léos muru ka imah Mang Sani, api-pi nganjang, kabeneran aya di imah. Di tepas hareup ngawangkong téh.

“Kaleresan Asép ka dieu… Tas ngarabut sampeu Emang téh… Ti Cigaru…. Kieu tah,” cenah bari ngacungkeun indung leungeun, “Ké geura raosan, moal aya di kota mah … sareng roti gé wanieun …”

“Dibubuy, Mang?”

“Palay dibubuy mangga … Leuh, mun aya mantéga mah, nyat dijait téh, dibeulah dua, wel mantéga, lingkupkeun deui … éhoy … éh, naon geuning pikecapeunana téh …pédo lah! Embina, mubuy sampeu haturan Asép!” cenah bari nempo tina lawang, “Aéh kumaha éta mastaka téh teu kateterasan?”

“Alhamdulillah, Mang, teu sawios-wios,” cék kuring bari nyodorkeun roko sabungkus. “Teu banget teuing ieu mah geura.”

“Jazakalloh …, nuhun, Sép, lebaran atuh udud roko kieu mah …”

Sanggeus ngawangkong ngénca katuhu Mang Sani nempo tina lawang, “Mana éta téh, Emana, can asak?”

“Ieu … kakara nyat!”

Cék nu di dapur.

Teu lila jol bojona mairan cikopi jeung bubuy sampeu sagedé-gedé bitis budak dina piring liong. Gula beureum beunang ngurud dina piring leutik.

Teu diengkékeun deui awahing ku sono. Teu géséh sacarita Mang Sani téh. Jauh tangéh ti roti téh, ngeunah ieu.

“Ari itu imah saha, Mamang, nu dicét héjo?” cék kuring bari ngosom nuduhkeun urut nu asup téa peuting. Papeuntas-peuntas jalan jeung imah Mang Sani téh, nyérong heuleut saimah.

“Naha kitu, Sép?”

“Éta eu… siga-siga potongan ka dayeuhkeun.”

“Moal lepat, da nu gaduhna saba kota, pulang anting balanja, bubuhan tukang dagang.”

“Saha téa…?”

“Dasuki … rada beukah éta mah, gawéna masar ka mana-mana. Sakapeung mah dua-tilu wengi kakara wangsul.”

Geuning lain Su’éb cék hate téh. Tapi naha maké intip-intipan jeung maké nandasa ka aing najan bari kasalahan ogé…?” Beuki hémeng … Atawa … dikongkon kitu ku Su’éb, diinjeum leungeunna? Mun heueuh téh kitu, nyingciringik leutik burih tah si bedul téh, teu wani makalangan sorangan.

Tambah deui pikiraneun téh, katambahan ku Dasuki. Beuki matak panasaran.

Geus seubeuh ngawangkong, kuring amitan balik.

Peutingna jam salapan kuring indit deui muru pangintipan. Haté beuki nyongsrog panasaran. Anéh…,pantar Dasuki, jelema jegud maké daék dikangkan-kongkon, pipilueun kana urusan kitu. Dulurna kitu atawa barayana sugan…, baraya Si Su’éb? Kaduhung kurang talété, teu dipaluruh nepi ka dinya tadi ka Mang Sani. Najan asa dina lalakon détéktip gé, rumasa taya bakat.

Gog deui mopoék di tegal reungit. Asa kajurung harita mah, da teu kungsi lila ngadagoan téh. Trong kohkol sapuluh kali téh juringkang …juringkang …di jalan satapak téh aya nu leumpang ngagidig ka tonggohkeun. Diarep-arep rék ngadon ngdedempés deui tukangeun dapuran awi cara kamari, palias … noyod waé.

Boa lain, cék haté. Tapi rék diantep téh béda srekna, asa heueuh… Ras deui, boa éta nu diarah-arahna, nu rék nepungan Si Enok téa. Beuki hatrol haté téh, hayang nyaho peta Si Enok tepung jeung beubeureuh demit. Ongkoh babakuna mah hayang ngabéjan lalakina sangkan caringcing bisi kabongohan.

Cara kamari deui waé nuturkeun téh bari salungkar-salingker. Da mun kaperego ku nu ngaronda mah moal teu disangka bangsat boa kuring téh.

Anéh …, lebah imah Pa Ulis téh palias teu nyimpang, ukur ngalieuk noyod waé tuluy. Na di mana sok tepungna téh atuh? Kutan Si Enok sok wani rerencepan peuting-peuting nepungan lalaki di nu singkur…

Na atuh ari geblus téh ka buruan imah Dasuki deui waé. Ih geuning si éta kénéh, cék haté. Gagal deui waé hésé capé téh… Tapi…éh-éh …geuning nyalingker ka pipir ayeuna mah? Deg-deg-deg haté téh.

Ngajanteng jelema téh deukeut jandéla. Na lain asup ti lawang cara peuting kamari? Boa lain Dasuki …

Teu kadéngé kitu kieu, da rada jauh nyerangkeun téh….Bray jandéla muka, bréh samar-samar aya nu témbong ti jero. Kalacat si jelema nu tadi téh naék kana jandéla, sup ka jero. Jandéla nutup deui.

Yakin ayeuna mah, yén éta nu asup téh lain Dasuki. Da nanaonan asup ka imah sorangan tina jandéla? Pan kamari gé ti lawang, lumrah jeung batur. Moal salah lalaki nu boga tékad goréng bari dilayanan ku pamajikan nu boga imah…. Ras inget kana carita Mang Sani tadi ti beurang, pajar Dasuki sok remen ngancalang ninggal-ninggalkeun imah.

Teu mikir panjang deui, gidig waéh ka wétankeun muru garduh. Dikira-kira waé, pédah tadi anyar kénéh sada ti béh ditu datangna sora kohkol téh.

Teu géséh, ti kajauhan kénéh geus kadéngé récok di garduh téh. Sarung diteregoskeun, sangkan ulah kaciri teuing beungeut. Kabeneran rada poék lebah kuring nangtung téh.

Pok hariweusweus, “Aya nu asup ka imah Dasuki…!”

“Kumaha?” cék nu di garduh caruringhak,” “Asup kumaha?”

“Tina jandéla!”

“Ngabongkar?”

“Dipangmukakeun ku awéwé ti jero!”

“Lakadalah … beunang ayeuna mah jurig téh. Diintip-intip ti baréto nu sok ngaheureuyan pamajikan dulur déwék téh!” cék saurang bari luncat turun. Belesat lumpat ka girangkeun, dituturkeun ku batur-baturna.

Kagebah ku béja sigana, kaburu kagét, nepi ka taya nu tunyu-tanya deui ka kuring téh. Disarangka urang dinya wé meureun.

Kuring ngiciprit pandeuri, muru ka imah Mang Sani. Gero-gero ti luar, bray panto muka, lol Mang Sani nempo.

“Geuning Asép wengi-wengi, aya naon?” cenah bangun kagét kabina-bina.

Bari unggah ka tepas téh kuring hariweusweus nyarita. Bangun anu teu kagéteun ngadéngé carita kuring téh. Semet mesem. Jadi kuring nu kagét téh nyeueung petana kitu. Jol bojona rungah-ringeuh, pok deui dibéjaan.

“Keun sina dibaroro, tuman!” cenah, bari neuteup beungeut salakina. “Meujeuhna dipalodaran ogé jelema kitu mah!”

“Eum, ari ngomong téh dapon baé… Pamali téh!” cék salakina.

“Cua tuda!”

“Ari kitu saha lalakina téh?” cék kuring.

“Ké gé uninga geura,” témbal Mang Sani.

Kadéngé walihweuh di buruan Dasuki, sada nu keur moro careuh. Gorowok sada nu tulung-tulungan, ampun-ampunan. Goak deui sora awéwé. Beunang cék hate téh. Teu lila leut nu tas ngepung téh, ngabébéyéng jelema.

“Aya naon éta téh barudak?” cék Mang Sani tina golodog.

“Bangsat, Mang, beunang ngepung!”

“Ti mana…?” Rék dibawa ka mana?”

“Lah ké waé di bumi Pa Ulis!” cék nu ditanya bari taruluy.

Kuring nuturkeun jeung Mang Sani. Kasampak geus ngariung di tengah imah. Nu dibéyéng tadi ngajelenggut waé pada ngarubung. Beungeutna balancunur urut pada nalipuk tadi. Irungna getihan. Di gigireunana andéprok pamajikan Dasuki, ceurik eueuriheun. Teu lila jol Tua Kampung beunang nyusulan.

“Tah, nyérénkeun bangsat nu sok ngaronom pamajikan dulur kuring!” cék dulur Dasuki, sorana ngadégdég awahing ku ambek.

Tua kampung ngahuleng waé ngajongjongan neuteup ka nu keur pada ngarubung-rubung.

“Teu suka mun rék dipandang-pinding téh! Hayang diuruskeun!

Tua Kampung ngarénjag. “Naha manéh maké ngomong kitu?”

“Bisi wé ngarasa kagok, pédah ka anak dunungan.”

“Hih, déwék mah moal cueut ka nu hideung ponténg ka nu konéng, deuleu!” cék Tua Kampung nyereng, “Kumahakeun ieu téh Pa Ulis?”

“Bawa ka Balé Désa, sina ditarungguan di ditu, isuk urang uruskeun…! Ké heula… Ka dieu, Enok! Porosotkeun tah ali téh …! Kop tah. Su’éb, rawatan deui! Geus tong ngaharep deui anak kami, moal… moal dibikeun ka nu kitu!” cék Pa Ulis bari ngalungkeun ali kana lahunan Su’éb.

“Euh Su’éb téa éta téh? cék kuring ngaharéwos ka Mang Sani.

“Muhun …,” témbalna. Bari unggeuk, tuluy nompokeun sungutna kana ceuli kuring. “Geus terang ti béh ditu kénéh Mamang mah, ngan teu cékcok waé… Pangangguran sigana téh celenan-celenun ka nu batur sabot ngadagoan néng Enok … Puas lah…!”

Bring Su’éb jeung awéwéna digiringkeun ka Balé Désa.

“Ké-ké-ké …geuning Asép kaleresan aya di dieu?” cék Pa Ulis.

“Ngahaja waé abdi téh ulin ka Mang Sani, ngahéroan …eu …pais bébéong, cék kuring ngabohong. Teu betus tas ngintip jurig mah.

“Tuda tara aya sagawayah pais bébéong mah, Sép… Keun urang nyiar deui sugan pagéto,” cék Mang Sani. “Ayeuna mah saaya-aya waé sugan, mundut ka Néng Enok cenah deui bari nyikikik.

“Aéh asa diingetan …nyayagikeun leueuteun, Nok, haturan Kang Asép,” cék Bi Ulis.

“Keur Mamang deui, Néng Enok, ulah dipilih kasihkeun,” cék Mang Sani ngabanyolan.

“Yéy, Mang Sani mah sok aya-aya waé,” cék Si Enok bari gura-giru ka tukang.

Teu lila geus jol deui mairan susuguh. Daékeun geuning ayeuna mah, teu cara kamari ieu. Malah tuluy milu diuk gigireun indungna dina dipan.

Ti harita mah beuki remen kuring téh ka imah Mang Sani, resep dina disimpangkeunana ku Bi Ulis. Lila-lila mah jadi conggah. Si Enokna deuih, ari diajak ngawangkong paduduaan di tepas téh siga nu betah.

Ti jalan satapak di kebon awi téh asa molongpong jalan ka gedong.***

 

Advertisements

45 Balesan to “Jalan Satapak di Kebon Awi”

 1. uwa aussie said

  Aduh resep tah iyeu mah carita teh. happy ending……….resep carita happy ending teh teu ngarasa stress macana…..he he he….

 2. pribumi said

  Oh Fz seneng yg happy ending ya…., ke atuh urang milari deui carios-carios nu pikabingaheun, sabar heula nya…da kedah diketik ulang sadayana carios nu diposting dina blog nu ieu mah. Nuhun komentarna.

 3. Aang Zaeni said

  Wah resep caritana alus pisan…

  Kang ditambih deuinya carita na…
  nuhun pisan aya hiburan yeuh…

 4. pribumi said

  Aduh, saderek Aang, abdi mah awewe sanes pameget. Admin ieu blog teh sim kuring (Euceu) sanes Akang :). Nuhun kana kaumpinganana sareng komentarna.

 5. Aang Zaeni said

  eh eueceu hapunten manawi teh akang…

  haturnuhun kana eusina abdi kahibur pisan,ma’lum nuju di dayeuh jadi asa janten ubar pisan euceu…

  salam wanoh nya ceu…

 6. Teu sawios Yi. Nu utami mah urang janten wanoh, resep nambihan wargi. Hatur nuhun parantos kersa rurumpaheun kana ieu blog.

 7. Abd. Fath said

  Assalamualaikum,
  memang sae carita-carita kengeng Ahmad bakri mah,boh carpon atanapi carita romanna. hatur nuhun tos diposting di ieu Blog Ibu.
  Wassalam.

 8. Dede said

  Emmmhh romantis kang….
  Hikhikhik….

 9. a pariz said

  sae pisan carita teh

 10. Naon ari bebeong teh nya?

 11. Star said

  Hello there! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate!
  He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him.
  Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

 12. Uta said

  Hi there! I was interested to know if setting up a web site such your own: http://bujanggamanik.

  wordpress.com/2008/02/06/jalan-satapak-di-kebon-awi/ is
  difficult to do for inexperienced people? I’ve been wanting to set up my own blog for a while now but have been turned off mainly because I’ve always believed it
  demanded tons of work. What do you think? Thanks alot :
  )

 13. Vernita said

  Incredible! I’m genuinely enjoying the design and style of your weblog. Are you using a customized template or is this freely available to all users? If you don’t want
  to say the name of it out in the public, please make sure to contact me at:
  vernitahouse@yahoo.de. I’d really like to get my hands on this theme! Many thanks.

 14. I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice,
  keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future. All the best

 15. Melba said

  Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering if
  you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?

  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

 16. herdi hendoyo said

  ktampi nok nuhun pisan

 17. Hiya. I was thinking about adding a link back to your site since both of our sites are
  based mostly around the same topic. Would you prefer I link to you using your website
  address: http://bujanggamanik.wordpress.
  com/2008/02/06/jalan-satapak-di-kebon-awi/ or website title: Jalan Satapak
  di Kebon Awi Rohang Kalam jeung Daluang. Please let me know at
  your earliest convenience. Thanks

 18. Howdy! This is my first visit to your blog!
  We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to
  work on. You have done a outstanding job!

 19. Heya i am for the first time here. I found this board and
  I find It truly useful & it helped me out a lot.
  I hope to give something back and help others
  like you aided me.

 20. Ernest Hemingway said that it’s not hard being a writer. Simply sit next to a typewriter and
  bleed. I believe that top writing must be like
  that and I’ll undoubtedly return to thijs blog, since it has a great deal of fantastic writing, and
  it is noticeable that someone “bled” for it.

 21. Theda said

  It’s hard to find well-informed people about this subject, however,
  you seem like you know what you’re talking about!

  Thanks

 22. I tend not to leave a response, however after browsing through some of the comments on this page Jalan Satapak di Kebon Awi Rohang Kalam jeung Daluang.
  I actually do have a few questions for you if you tend not to mind.
  Could it be simply me or do a few of the comments look
  as if they are left by brain dead people?
  😛 And, if you are posting at other sites, I’d like to follow anything
  fresh you have to post. Would you list of the complete urls of
  your social networking sites like your Facebook page,
  twitter feed, or linkedin profile?

 23. Every internet business manager desires the best and many cost effective web marketing approaches for their own business along
  with a write-up online marketing strategy
  fulfils this kind of purpose. Article advertising functions publishing articles or blog posts, that happen to
  be strongly related ones products, to be able to various on the internet article submission sites which in turn publish
  all of them free of charge.

  Should your articles or blog posts are prepared well are going to quickly available on yahoo and google in addition to read through people who are enthusiastic about just what you have to present.
  The main portion of your article writing method will be the web page link contained in your own document
  that will directs visitors aimed at your web where by they will find out more about your current products in addition to companies.

  Yet a good article advertising strategy is a lot
  more than creating a couple of number of terms and also wishing men and
  women will probably study these individuals. Your own content articles need to incorporate useful
  data along with key terms or perhaps keywords and key phrases used by
  those people who are searching for what you must present.
  There are a selection involving the reason why marketing with articles remains just about
  the most useful internet promotion techniques.

  1. Builds Specialist.

  Persons prefer to pay for as well as handle the most effective.
  Ones article writing tactic can help you place
  your self since the specialist with your market. It is a sensible way to
  gain regard in the market a person making the effort to accomplish.
  But if your market observe your well crafted in addition to useful articles they will
  observe anyone as a possible power. The greater that you’ve got written about a certain region, the more
  reliable you can be and also the extra likely are going to to get what you present.

  3. A cost effective Web marketing strategy.

  In comparison to additional internet promotion methods,
  article writing it is rather cost-effective.
  Article directory sites can release your articles for their web
  sites at no cost. When you create a piece of
  writing, it will simply amount to the amount of period this got one to investigation and create that.
  If you can’t want to generate it on your own, an easy article marketing tactic is
  always to retain the services of you to definitely
  take action for you. There are several beneficial internet writers on the net who be ready to produce your current posts to suit your needs
  in a inexpensive price tag.

  3. Far better Seo (SEO).

  Whenever you generate an article having a url returning aimed at your website and also you submit the
  item for an content directory, which web page link is regarded any back-link.
  Among the best internet marketing ways of increase your website
  rank upon the search engines has backlinks. A lot more backlinks you could have, the
  greater targeted visitors your internet site can obtain which will certainly cause far more sales.

  The well written article will have a source package having a sturdy call to action. This can request
  individuals reading through this content to visit to your site for more information in what you
  need to present.

  some. Reach A more impressive Audience Share.

  Your current marketing with articles approach can help you reach any much larger potential audience than an individual normally might have.
  Those who’re considering your offerings is definitely the types whom understand
  your own content. You’ll not end up being putting your own promoting endeavours when in front of those who might or perhaps might
  not cherish what you have to deliver. For this reason the
  item is amongst the ideal web marketing techniques mainly because the write-up are going to be study through people who are actually
  considering just what what you are doing and are also in addition more than likely would want to purchase what you can market.

  5. Long-term Benefit.

  A well written write-up containing beneficial search phrases can easily stay in blood flow for most a few months or
  maybe decades. You’ll find a small number web marketing methods that could achieve that sort of sturdiness.
  Article publication sites are generally many of the most stopped at sites online along with posting articles or blog
  posts with them implies you possibly can one on one some of this kind of traffic rear
  to your website with regard to a long time..

  If you’re new running a business therefore you include merely
  commenced your website or web page you need a way to allow others are aware that you exist.
  Myspace is a superb supply to utilize to do that.

  At the time of Jan 1, 2014 there have been 645, 750, 000
  new registered users along with 135, 000 brand-new customers signing up everyday.
  Quite a few verify the fact that was tweeted right
  off the bat each morning in addition to just about all
  during the day. Seeing that a small business would not
  this possibly be excellent if actually just 1% of such consumers have been putting your signature on in and
  being attentive to your current every day messages? That you will find 6, 457,
  500 people who understand this deal with of one’s internet site or website in addition to melody directly into you day-to-day.

  Tweets has brought in reputation such as outdoors
  fireplace many businesses are deploying it to get in touch together with buyers and also establish a
  model. You could are generally perusing this post when you concur in which tweeting your business web site or perhaps
  blog site is well worth this even though therefore you need a lot more people
  to look at your own twitting. Never get worried you have
  accessed the suitable document. The use of this
  short article is usually to allow suggestions that can assist you enhance the number
  of readers you can tweet to.

  One thing that can enhance your current next is usually to develop awesome written content to be able to tweet.
  If you wish people to adhere to you in addition to retweet a person, then you have to allow them to have reasons for this.

  To overcome any familiar drum, content is usually double.
  Just one expression to the sensible will be spread your content
  together with inspirational rates. Inspirational
  rates are usually one form of articles which has been proven to foster
  a higher level of proposal. Individuals love prices
  as well as usually reveal these people typically.

  Another issue that could enhance your current following should
  be to tweet more regularly. Tweeting at the least twice daily could
  be the utter bare minimum. The harder you tweet the
  greater fans you’ll receive. People choose to adhere to folks who tweet typically.
  If you believe you don’t include time to twitter update next this kind of is
  among the periods it’s mostly OK for you to multitask.
  You possibly can twitter while you’re going, on the gym, or perhaps through ads.
  If you learn you are far too busy in order to twitter in the high
  situations on the evening next employ software program like
  Hootsuite which will help you timetable your current
  twitter updates early in advance. Exactly what involving everyday allowable
  twitter updates and messages is usually 1, 000 and so twitter update as frequently since you can.

  1 / 3 issue which can be done to increase the amount of individuals
  who abide by an individual is always to adhere to individuals who write about passions along with
  you. Abide by individuals exactly who abide by those who abide by a person. They
  will often occasions discuss the same pursuits that you’ve got.
  Furthermore, abide by consumers that engage with your current threads
  along with retweets. That they notice you’ve got comparable likes and dislikes and
  could stick to an individual.

 24. I was recommended this website by means of my cousin. I am now not certain whether this
  publish is written by way of him as nobody else understand such
  specific about my problem. You are incredible! Thank you!

 25. This design is spectacular! You most certainly know hoow tto keep a reader entertained.
  Between your wit and your videos, I was almost moveed to start my own blog
  (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and moore than that, hhow you presented it.
  Too cool!

 26. women said

  I got this web page from my buddy who told me concerning this website and at the moment this time I am visiting this website and reading very informative posts
  at this time.

 27. Thanks for your marvelous posting! I seriously enjjoyed
  reading it, you are a great author. I will remember to bookmark your blog and will often ckme back at some point.
  I want too encourage continue your great work,
  have a nice evening!

 28. Furniture said

  This design is spectacular! You most certainly know how to keep a reader entertained.

  Between your wit and your videos, I was almost moved to start my
  own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really
  enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 29. Hi, i feel that i saw you visited my blog so i came to go back the choose?.I’m tryinhg to in finding things
  to improve my web site!I assume its ok to usee a few of your ideas!!

 30. andkon7 said

  Why people still usee to read news papers when in this technological globe everything is presented on net?

  android phone tto tv
  chrissy teigen ethnicity

 31. Thank you for some other magnificent post. Where
  else could anybody get that type of info in ssuch an ideal manner of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I’m on the search
  for such information.

 32. I like the helpful information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here regularly.
  I’m quite certain I’ll learn many new stuff right here!
  Good luck for the next!

 33. Harry said

  Hurrah, that’s what I was searching for, what a material!
  existing here at this web site, thanks admin of this web site.

 34. Lincoln said

  It was not introduced as an accounting discipline
  but as part of mathematical procedures, which merchants could utilize in monitoring their
  assets, liabilities and investment exposure (capital). Performing the same
  tasks that can easily be handled by an online business at cheap rates doesn’t seem to make
  business sense either. If your Micro Small Business
  Australia is ever audited by the ATO you will need to produce these Tax
  Invoices to verify the GST Credits you have claimed back in your BAS Statements.
  An example of a valuation account is the accumulated depreciation, which is classified as a contra-asset account and presented in the
  Balance Sheet report.

 35. The fully-functional, self-contained kitchen replete with a fridge, gas
  burner, toaster, water filter, microwave oven, electric kettle,
  crockery, cutlery and glassware adds to the cheer generated by the uplifting decor.

  The serviced apartments are generally positioned in those areas that are nearby to the transport facilities.
  All the hotels provide daily housekeeping services to the guests.
  It is definitely recommended that you go down this
  route, and if you keep reading you will discover the reasons why….

 36. I wanted to thawnk you for this very good read!! I certainly loved every litttle bit off it.
  I’ve got you book-marked to look at new things you post…

 37. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind
  of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this
  web site. Reading this information So i’m glad to show that I’ve a very excellent
  uncanny feeling I came upon exactly what I needed.

  I most unquestionably will make sure to do not omit this web site and give it a glance on a constant basis.

 38. Attractive section of content. I simply stumbled upon your web site
  and in accession capital to say that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I will be subscribing in your augment and even I achievement you get
  right of entry to consistently rapidly.

 39. movement said

  I know thhis web page presents quality depending articles and additional information, is there
  anyy other web site which offes these stuff in quality?

 40. Gia said

  I’ve learn a few excellent stuff here. Certainly worth bookmarking
  for revisiting. I wonder how a lot attempt you set to create this type of fantastic informative website.

 41. Tab kielletty lukumäärä on alakerrassa ja hyödyttävää hazard!
  Kasinot käyttöaste satunnainen tulla generaattori, joten et tail rakkaus middling fun. http://kasino247.org/
  suomalainen netticasino

 42. You actually make it seem so easy with your presentation however
  I find this topic to be really something that I believe I would never understand.
  It sort of feels too complicated and very huge for me.
  I am taking a look ahead on your next put up,
  I will try to get the dangle of it!

 43. Hi everybody, here every person is sharing such know-how,
  thus it’s pleasant to read this web site, and I used to go to see this website everyday.

 44. link m88 bet said

  I am no longer positive where you’re getting your info, however great topic.

  I must spend a while studying much more or understanding more.
  Thank you for magnificent information I used to be searching for this information for my
  mission.

 45. Hi, yeah this post is actually pleasant and
  I have learned lot of things from it concerning blogging. thanks.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: