Rohang Kalam jeung Daluang

Nyiar Luang ti Papada Urang

Bohong

Posted by bujanggamanik dina Pébruari 6, 2008

3jpg.jpgKu Wahyu Wibisana

Peuting tadi Apa ngadongéng ka Ujang jeung Nyai—dongéng rakit nu ditumpakan ku imah urang, ngangkleung di sagara ombak-ombakan. Dina éta rakit téh kacaritakeun aya Ujang, Nyai, Emah, jeung Apa.

Mimitina mah pangangguran Apa ngadongéng rakit téh, tapi dina peuting-peuting saterusna hidep duaan keukeuh nanyakeun baé tuluyna. Kapaksa Apa ngarang sabulang- béntor, tapi bari usaha sangkan tetep dongéngna dipikaresep ku Ujang jeung Nyai. Kungsi dilalakonkeun, yén rakit téh geus balabuh di pulo Karimun Jawa, di pulo Unrus, di pulo Panjang, di pulo Rakata, jeung di pulo Panaitan. Ari peuting tadi kacaritakeun balabuh di pulo Énggano. Ujang jeung Nyai sareuri ngadéngé ngaran pulo kitu téh. Ngarasa anéh meureun. Jeung maké nanyakeun: Naha di Pulo Énggano téh aya Mang Ano—pédah ngaranna méh sarua jigana.

Kocap di Énggano téh aya walungan nu caina sirop sarta di béh girangna aya gunung bolu. Ujang jeung Nyai galumbira, lantaran bisa nyirop jeung nyewolan bolu sawaregna, sanajan ngan ukur dina dongéng.

Bari kumétap Ujang ngémbohan, majar dina walungan sirop téh aya cangkaléngan, bukurna. Nyai gé teu tinggaleun, milu nambahan, majar dina gunung bolu téa seueur siki jambu médéan—raos, kitu cék Nyai téh.

Pohara bungahna haté, Apa, duméh hidep duaan kabuktian boga daya cipta nu hirup—bisa nambahan dongéng bohong Apa ku bohong séjénna nu leuwih jauh, tapi nu leuwih saluyu jeung kahayang hidep. Kawas nu geus silih pikasurti, yén urang téh keur pada ngabudalkeun gerentes haté nu eusina wadul wungkul. Urang téh geus silih bohongan nu mawa kani’matan haté masing-masing.

Sajeroning kitu, Apa inget kana kabiasaan di masarakat kiwari—kabiasaan anu kapaksa dibiasakeun—nya éta kabiasaan nyampurnakeun bohong batur ku bohong nu lian. Upama cék Ki Silah cabé téh amis, kabéh nyaho yén éta téh bohong. Tapi, kelu aya nu nambahan, yén éta cabé nu amis téh mani kareueut. Ditémbalan deui ku Ki Bintinu, majar cabé nu amis kareueut téh bisa dipaké ngolek. Ti dinya loba nu ngahaminan, malah aya nu nambahan ku implik-implik, majar kolekna ogé tangtu leuwih amis batan upama digulaan ku gula Cigorowong nu tegar téa. Jeung saterusna. Jeung saterusna, nepi ka lahuta pisan sarta kabéh-kabéh pada seuri leutik, lantaran ngarasa geus pada-pada bohong.

Kitu tah Ujang, Nyai anaking. Nu matak, sukur hidep geus ngalalanyahan manéh diajar nambahan bohong ku wadul, lantaran perlu keur ngadu rahul jeung babaturan hidep jaga. Komo mun hidep kaparengkeun jadi pulitikeus mah, perlu pisan.

Basa Apa balik ti kantor mawa peremén nanya deuih, “Ngagarantung Pa dina tangkal? Saha nu ngalana?”

Apa seuri. Apa ngarti yén hidep duaan geus ngamimitian ngajak bohong ka Apa. Tapi Apa nyaho pisan yén Ujang jeung Nyai pasti teu nganggap ka Apa pulitikeus, atawa diplomat, atawa pejabat anu sok ngabohong demi jabatanana. Henteu, hidep mah teu nyangka kitu. Hidep mah nganggap ka Apa tetep kawas sasari, salaku bapa nu biasa ngabohongan hidep bari ku hidep katampa kalawan ni’mat jeung rido. Bohong Apa ka hidep mah lain saperti raraban dua kali dua sarua jeung lima, tapi du kali dua sarua jeung salangit atawa saemheh. Hidep duaan tangtu moal rieut ku jawaban éta téh, malah sabalikna: hidep seuri jeung n’mat.

 

Tina Anaking Jimat Awaking, karya Wahyu Wibisana

Advertisements

Saurang nu Mairan to “Bohong”

 1. jang opan said

  … Peuting tadi Apa ngadongéng ka Ujang jeung Nyai—dongéng rakit nu ditumpakan ku imah urang, ngangkleung di sagara ombak-ombakan. Dina éta rakit téh kacaritakeun aya Ujang, Nyai, Emah, jeung Apa…
  (Prolog dina Bohong ku Wahyu Wibisana)

  Hate mun wasa mah hayang jumerit reh emut ka nu jadi Bapa. ras kapungkur nuju sagulung sagalang ngariung sareng Apa miwah Ibu.

  Sapalaputra di patengahan dina wanci peuting nu tiis combrek. Apa ngadongeng bari dirariung ku putra-putrana nu lima.

  asawararaas.asa kasuat suat. hoyong balikan deui ka mangsa katukang.

  Apa,Ibu hapunten Opan… teu acan teu tiasa ngabales kasaean Apa miwah Ibu nu sakitu welas asihna, utamina ka Opan.

  Ya Allah anjeun maha uninga, kana ngagolakna galura hate abid anjeun.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: