Rohang Kalam jeung Daluang

Nyiar Luang ti Papada Urang

Langit

Posted by bujanggamanik dina Januari 23, 2008

awan.jpgUjang nyoronyo kana lahunan Apa anu harita keur anteng lalajo paripolahna lauk hias dina akuarium.

“Apa, ari langit téh kénging Gusti Alloh?”

“Muhun,” walon Apa pondok.

“Dikumaha ngadamelna?” Ujang nanya deui.

Ngahuleng Apa ditanya kitu téh, lantaran nyaho nu nanya kitu téh hidep Ujang anaking, budak kénéh. Moal bisa Apa méré dalil kun fayakun kawas para ajengan, kitu deui moal bisa méré katerangan yén Gusti Alloh téh Maha Kawasa.anu sagala kersana tinekanan.

Basa Apa nerangkeun yén Gusti Alloh téh sakti, lantaran Ujang geus nyaho kecap sakti dina dongéng-dongéng Apa—raja sakti, buta sakti jeung saterusna. Tapi upama dijawab kitu, tangtu Ujang bakal nanya deui nu leuwih nyosok ka jero, nya éta nanyakeun tina naon dijieunna ari langit.

Apa ngarti yén Ujang téh keur jadi filosof anu can kabekem cara pantar apa ayeuna. Apa mah geus jadi filosof anu kakungkung ku rupaning wates wangen—kitu sotéh mungguhing dina nyanghareupan hirup kumbuh.

Aya kalana Apa teu kudu nyarita, sanajan hayang nyarita. Kadangkala Apa kudu mendem pertanyaan, sanajan kudu ditanyakeun.

“Diapungkeun Apa langit téh ku Gusti Alloh?” Nyai milu nanya bari celenggeu di handapeun akuarieum.

Pohara gumilangna éta pertanyaan téh Nyai, anaking. Lir cai anu ngaburial tina seuseupan teu kapengpetan ku naon-naon, bébas kaluar taya nu ngahalangan.

Boh Ujang, boh Nyai—kitu deui Apa—kabéh ogé boga sipat hayang nyaho. Naon anu ngajuringkang di hareupeun, nu ngereték di gigireun, nu ngahiuk di luhureun, nu eundeur di handapeun, urang kabéh hayang nyaho naon nu ngalantarankeunana. Ujang téh nyatana jadi juru tanya nu taya wates-wangenna. Tapi dina hiji mangsa sakumaha nu geus kaalaman ku Apa ayeuna, bet karasa aya hiji leungeun gaib nu pohara kuatna geus nutupan sungut, nepi ka bangsa Apa mah aya kalana kudu pégo bari sabenerna bisa nyarita.

Naha upama Ujang jeung Nyai ayeuna ngarti kana katunggaraan bangsa Apa nu dilantarankeun ku leungeun gaib téa, hidep duaan bakal seunggah nyanghareupan alam déwasa? Atawa boa jaga mah leungeun nu saperti kitu téh geus taya dikieuna?

“Dikumaha Apa langit téh?” Ujang ngadongsok sangkan Apa buka sora.

Sajeroning kitu leungeun gaib téh geus ngaragamang kana sungut Apa, tapi hadéna kaburu pok mantén ngajawab pertanyaan Ujang.

Cék Apa téh, “Ditiup, ditiup puah, janten baé langit.”

Ti dituna mah Apa téh narjamahkeun kun fayakun ku basa budak, ambéh hidep duaan bisa ngarti.

“Bau langit téh, Apa?” Nyai nanya. Apa ngarénjag, duméh teu ngarti naon sababna nu matak Nyai nanya kitu.

Tapi jigana Ujang leuwih calakan manan Apa. Buktina Ujang ujug ngagebés ka Nyai, majarkeun téh, “Da Gusti Alloh mah tara emam jéngkol, nya Apa?’

Apa seuri bari ngusapan Ujang jeung Nyai, sedengkeun dina haté mah Apa nyipta hiji dunya nu dieusian ku jelema-jelema nu kabébasanana cara Ujang jeung Nyai. Tada teuing resepna hirup di dinya—Apa hayang nyaho ka dinya, tapi ka mana jalanna jeung iraha gelarna, Apa teu nyaho.

(Tina Anaking Jimat Awaking, karya Wahyu Wibisana)

Advertisements

Saurang nu Mairan to “Langit”

  1. alfie_khc said

    Ari budak eyeuna teh loba nanya nu anu ngajiuen hulu urang lieur !!

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: