Rohang Kalam jeung Daluang

Nyiar Luang ti Papada Urang

Kapal Udara jeung Galudra

Posted by bujanggamanik dina Désémber 25, 2007

kapal.jpgKapal udara ngahéang di luhureun suhunan. Ujang jeung Nyai lalumpatan kaluar bari tatanggahan. Kadéngé hidep duaan susurakan bari ajrag-ajragan bungah.

Ujang asup deui ka imah bari pok nanya ka Apa, “Éléh mana kapal udara sareng manuk galudra?”

Apa—nu harita keur ngitung hutang bulan éta—ngajawab, “Éléh kapal udara atuh.”

Ujang mah teu kudu nyaho, nu matak Apa ngajawab kitu duméh hayang ngajaga sangkan ciptaan Ujang kana manuk galudra angger saperti dina dongéng Apa. Yén galudra téh gagah sakti mandraguna, bisaeun hiber ka langit, bisaeun nyamberan gajah, jeung satuluyna. Tapi ana pok téh Ujang nanya deui bareng jeung Nyai asup nyampeurkeun.

“Upama kapal udarana sapuluh, éléh mana?” kitu pertanyaan Ujang téh.

“Éléh kapal udara sapuluh,” walon Apa bari ngajumlahkeun angka dalapan jeung opat—hutang Emah ka warung geus genep ratus opat puluh.

“Upami saratus?” Nyai étah milu nanya.

“Éléh kapal udara,” walon Apa angger.

“Sarébu?” Ujang nanya ku sora dicentokkeun.

“Éléh kapal udara,” walon Apa.

Sakeudeung Ujang jeung Nyai tingharuleng. Bisa jadi hidep duaan keur nyipta kumaha hébatna manuk galudra. Bisa jadi deuih keur inget kana dongéng Apa peuting mangkukna—dongéng saka nu nyaritakeun nagara buta diubrak-abrik ku hijji galudra. Sirah-sirah buta nu sagedé-gedé Bumi Siliwangi disamberan ku galudra nepi ka paregat tina beuheungna. Atuh buta-buta sanagara bubar katawuran. Kitu apan dongéng Apa téh.

Celengkeung deui Ujang nanya bedas naker, “Upami kapal udara salangit?”

Ku pertanyaan éta Apa ngarti, yén pikeun Ujang jeung Nyai mah taya deui bilangan anu leuwih gedé batan bilangan “salangit”. Jeung Apa ngarti deuih, yén Ujang, jeung Nyai tangtuna ogé, hayang mireng jawaban Apa béda ti nu sababaraha kali diucapkeun tadi. Atawa bisa jadi Ujang jeung nyai panasaran, hayang nyaho nepi ka mana gagahna manuk galudra.garuda1.jpg

Nyai nu ngabandungan pertanyaan Ujang bieu milu melong ka Apa kawas nu milu nguatan sakur nu jadi kapanasaran Ujang.

Apa imut, sarta sajeroning imut kitu Apa geus lat baé poho kana jumlah hutang Emah ka warung bulan éta. Ayeuna mah pikiran Apa téh keur museur kana néangan jawaban anu bisa ngangeunahkeun haté hidep duaan.

Kapanggih jawabanana téh, kapanggih! Pinter Apa téh, nya? Apan cék Apa harita téh kieu, “Kapal udara salangit mah apan kagungan Ujang sareng Nyai, ari galudra mah kagungan Apa. Moal sina gelut, nya? Pamali.”

Sugema Ujang jeung Nyai, katémbong tingharéhéh. Pinter Apa, nya? Atawa pédah hidepna bisa dibobodo, dibangbalérkeun? Tapi barang inget deui kana jumlah hutang di hareupeun, Apa rada ngabéléhém sorangan—sihoréng Apa nu geus kabangbalérkeun ku Ujang jeung Nyai nepi ka ngarasa ni’mat ku poho, nyorang poho nu matak ni’mat.

(Tina Anaking Jimat Awaking, Karya Wahyu Wibisana)

Advertisements

Saurang nu Mairan to “Kapal Udara jeung Galudra”

  1. RAHAYU KI
    ngiring ngaos ki…

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: